Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
14.06.2018  

30. zasedanje Stalne mešane slovensko-bavarske komisije – nadaljevanje odličnega sodelovanja med Slovenijo in Bavarsko

13. in 14. junija 2018 je v Prienu na Kimskem jezeru in Herrenchiemseeju potekalo 30. zasedanje Stalne mešane slovensko-bavarske komisije. Bavarsko delegacijo je vodil Klaus Ulrich, vodja Referata za mednarodne odnose v Bavarski državni pisarni, pristojen za jugovzhodno Evropo in Alpski prostor ter severno Ameriko. Slovensko delegacijo je vodil Marko Vrevc, pooblaščeni minister na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

Tesni politični odnosi med Slovenijo in Bavarsko potekajo že od leta 1974 v okviru Stalne mešane slovensko bavarske komisije. Ta spodbuja in koordinira sodelovanje med Slovenijo in Bavarsko na številnih področjih skupnega interesa. Sodelovanje v okviru Stalne mešane komisije je poseben zagon dobilo po letu 2014, čemur je pripomoglo tudi intenzivnejše regionalno sodelovanje znotraj EU in porast potreb po tesnejšem sodelovanju v zadevah in projektih regionalne narave, kot sta sodelovanje regij Alpskega prostora in sodelovanje ob migracijski krizi.

Na tokratnem zasedanju je bilo dogovorjenih več projektov, ki se bodo izvajali v prihodnjem obdobju. S področja gospodarstva gre izpostaviti nadaljevanje sodelovanja slovenskih in bavarskih zbornic s poudarki na zagonskih podjetjih, nasledstvu v podjetjih, čezmejnem opravljanju storitev. Dogovorjena je izmenjava med strokovnjaki in MSP v okviru delavnic, prireditev, obiskov, sejmov, s ciljem mreženja na bistvenih področjih slovenske razvojne strategije: krožno gospodarstvo, novi materiali, inovacije, mobilnost, sodelovanje grozdov. Slovenija in Bavarska imata tudi interes glede skupne pobude za uvedbo "Zahodno-Balkanskega koridorja“  

S področja uprave, še posebej lokalne samouprave, je bila dogovorjena izmenjava izkušenj na področju ustanavljanja, financiranja in ukinitve združenih občinskih uprav. Nov projekt je bil vzpostavljen na področju izmenjave izkušenj pri izobraževanju in usposabljanju gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju iz zraka ter vodenja velikih intervencij. Še naprej je odlično tudi policijsko sodelovanja. Tokrat so bili dogovorjeni projekti za nadaljevanje tesnega sodelovanja med slovensko in bavarsko policijo, zlasti na področju preprečevanja kriminalitete na Balkanski poti. Poleg tega se nadaljuje sodelovanje tako na področju kriminalitete v zvezi z dokumenti kot tudi pri preprečevanju kriminalitete z motornimi vozili, s pomočjo dodatnih ukrepov proti tihotapljenju ljudi in prepovedanih drog ter krepitev usposabljanja na različnih področjih policijskega dela. Dolgoletno je tudi sodelovanje na področju pravosodja. Dogovorjena je izmenjava izkušenj na področju zagotavljanja prostorskih pogojev (gradnje in prenove sodnih zgradb in zavodov za prestajanje kazenske sankcije zapora) ter udeležbo slovenskih državnih tožilcev na usposabljanjih na Bavarskem.

S področja izobraževanja in znanosti je dogovorjeno nadaljevanje že uveljavljenih projektov za spodbujanje poučevanja nemščine v Sloveniji ter za krepitev medkulturnih in didaktičnih kompetenc slovenskih učiteljev, med katere sodijo letni jezikovni tabori za podporo programu DSD v Sloveniji, usposabljanje slovenskih učiteljev na Akademiji za usposabljanje učiteljev v Dillingenu in hospitacije slovenskih učiteljev na bavarskih šolah. Obojestranska podpora bo dana tudi učinkovitejši rabi podpornih mehanizmov za povečanje izmenjav študentov, učiteljev in mladih raziskovalcev. V prihodnjem obdobju bosta obe strani preučili še možnosti za izvedbo slovensko-bavarske konference s predstavniki visokošolskih in raziskovalnih ustanov.

Dolgoletno področje sodelovanja, kjer imata zaradi naravnih danosti obe strani veliko skupnih interesov, je kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana. Nadaljevala se bo izmenjava mnenj in izkušenj o skupni kmetijski politiki (SKP). Nova tema sodelovanja je digitalizacija na področju kmetijstva in gozdarstva. Oblikovani so bili projekti za izmenjavo informacij in izkušenj na področju gospodarjenja z gozdovi, gozdarstva in gospodarjenja z divjadjo. Glede na njene dobre izkušnje je Slovenija bavarski strani ponudila izmenjavo informacij in izkušenj o zdravi prehrani v šolah in vrtcih. S področja okolja bo v prihodnjem obdobju sklenjena Skupna izjava med Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije in Bavarskim ministrstvom za okolje in varstvo potrošnikov na temo podnebnih sprememb, upravljanja z vodami in Regionalne strategije za Alpe. Predviden je tudi obisk bavarske delegacije v Sloveniji s ciljem izmenjave izkušenj na temo varstva pred plazovi in hudourniki v septembru 2018.

Naslednje, 31. zasedanje Stalne mešane slovensko-bavarske komisije bo potekalo predvidoma leta 2020 v Sloveniji.